Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Juridisch advies Arnhem

Vakantiedagen en ziekte

De wetgeving over de opbouw en opname van vakantiedagen tijdens ziekte is de afgelopen jaren gewijzigd. Hierbij is van belang onderscheid te maken tussen de zogenaamde wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Rechtspraktijk Vloet vertelt u alles over vakantiedagen en ziekte.

Vakantiedagen en ziekte voor een werknemer

In het Burgerlijk Wetboek staat minimum aan vakantiedagen waarop een werknemer jaarlijks aanspraak kan maken. Dit is 4 maal het aantal dagen dan wel uren dat de werknemer per week werkt. Bij een voltijds arbeidsovereenkomst van 40 uur per week is dat dus 160 uur per jaar. Vereiste voor het opbouwen van vakantiedagen is het recht hebben op loon. Als de werknemer geen recht heeft op loon, bijvoorbeeld bij onbetaald verlof, dan worden over deze uren geen vakantierechten opgebouwd. Tijdens ziekte bouwt de werknemer ook verlofdagen op.

In een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) of in de individuele arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. Afwijking van het wettelijk minimum is echter niet toegestaan. Als de wettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2017 niet voor 1 juli 2018 zijn opgenomen vervallen deze rechten. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Samenloop vakantiedagen en ziekte

Bij de samenloop van vakantie en ziekte maakt de wet onderscheid tussen:

  1. Ziek zijn en op vakantie willen;
  2. Op vakantie zijn en ziek worden;
  3. Verval van vakantiedagen en re-integratie.

Ziek zijn en op vakantie willen

Wanneer de werknemer ziek is en op vakantie wil is het raadzaam eerst de bedrijfsarts te vragen of de vakantie het herstel van de werknemer belemmerd. Als dat niet het geval is kan de werknemer zoals gebruikelijk een verzoek voor verlof bij de werkgever indienen. Pas bij toestemming van de werkgever is de werknemer vrij om op vakantie te gaan.

Vervolgens rijst de vraag of dit verlof ten laste komt van het aantal vakantiedagen. Alleen bovenwettelijke vakantiedagen komen in aanmerking voor verrekening met het aantal vakantiedagen en dan alleen de bovenwettelijke dagen in het betreffende jaar. Dus bij ziekte in 2016 kunnen de bovenwettelijke vakantiedagen van 2016 worden verrekend met een vakantie tijdens ziekte in 2016. Deze mogelijkheid tot verrekening moet wel zijn opgenomen in de CAO of de individuele arbeidsovereenkomst.

Op vakantie zijn en ziek worden

Wordt de werknemer tijdens zijn vakantie ziek, dan gelden deze dagen niet als vakantiedagen. Als deze situatie zich voordoet kan de werknemer alsnog instemmen met het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte. Hierbij kunnen dan zowel de wettelijke – als bovenwettelijke vakantiedagen worden betrokken.

De afspraak kan ook op voorhand in de schriftelijke arbeidsovereenkomst worden gemaakt en dan geldt dat alleen de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden opgemaakt bij ziekte tijdens een vakantie.

Verval vakantiedagen en re-integratie

De wettelijke vakantiedagen vervallen na zes maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Hoe zit dat als de werknemer te ziek is om op vakantie te gaan, vervallen zijn vakantiedagen dan ook? De wet geeft een uitzondering: als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om op vakantie te gaan vervallen ook de wettelijke vakantiedagen niet na zes maanden. In dat geval verjaren de wettelijke vakantiedagen pas na vijf jaar.  

Als de werknemer niet volledig arbeidsongeschikt is en re-integratieverplichtingen heeft, dan wordt de werknemer geacht zijn wettelijk minimum aan vakantiedagen op te souperen omdat hij daar redelijkerwijs toe in staat is. Meent een werknemer dat hij niet redelijkerwijs in staat is zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen tijdens re-integratie, dan dient de werknemer dit aannemelijk te maken.

Tot slot: ziekte en vakantie

Het tegoed aan vakantiedagen speelt regelmatig een rol bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst door een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Op grond van de wet moeten opgebouwde doch niet genoten vakantiedagen bij ontslag worden uitbetaald aan de werknemer. Volgens de rechtspraak mag in een beëindigingsovereenkomst worden afgeweken van de wettelijke verplichting tot uitbetaling. Het is hierdoor onderdeel van de onderhandeling over de beëindigingsovereenkomst bij bijvoorbeeld een arbeidsconflict.

Het is dus goed de verlofadministratie op orde te hebben, de werkgever is daartoe verplicht. Voor de werknemer is het raadzaam de registratie van zijn werkgever met enige regelmaat te verifiëren. Vaak staat de registratie op de salarisspecificatie, soms ook op een persoonlijke pagina op intranet.

Voor vragen over het bovenstaande vakantiedagen en ziekte kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links