Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Juridisch advies in Arnhem

Rechten bij ontslag

Rechten bij ontslag. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met werknemer op verschillende manieren beëindigen, namelijk door:

  1. een ontslag op staande voet;
  2. opzeggen met een ontslagvergunning van het UWV;
  3. ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter;
  4. het overeenkomen van een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst.

Welke rechten heb je als werknemer bij deze verschillende manieren van ontslag?

Ad 1. Protesteren tegen een ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet is het zaak onmiddellijk schriftelijk bij uw werkgever te protesteren tegen het ontslag. Daarbij geeft u aan, dat u:

  • het niet eens bent met het ontslag;
  • bereid en beschikbaar blijft uw werkzaamheden per direct te hervatten;
  • aanspraak blijft maken op onverminderde doorbetaling van uw loon.

Omdat de consequenties van een ontslag op staande groot zijn is het zaak om direct contact op te nemen met een rechtshulpverlener. U ontvangt namelijk geen werkloosheidsuitkering, omdat het UWV ervan uitgaat dat het ontslag terecht is verleend. Pas als de rechter het ontslag heeft vernietigd komt u voor een WW-uitkering in aanmerking.

Omdat een ontslag op staande voet ernstig verwijtbaar is kan de werknemer geen aanspraak maken op een transitievergoeding.

Ad 2. Verweer tegen aangevraagde ontslagvergunning UWV

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen met een ontslagvergunning in geval van:

  • bedrijfseconomische redenen;
  • langdurige arbeidsongeschiktheid, dat wil zeggen langer dan twee jaar.

De ontslagvergunning wordt op aanvraag van de werkgever verleend door het UWV. Voordat het UWV de vergunning verstrekt wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld verweer te voeren.

Het verweer dient u binnen veertien dagen na verzending van de brief bij het UWV in te dienen. De werkgever heeft vervolgens zeven dagen de tijd om te reageren op het verweer van de werknemer. Daarna heeft de werknemer nogmaals de gelegenheid om binnen zeven dagen op het antwoord van de werkgever te reageren.

Bij een ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid kan werkgever en werknemer binnen zeven dagen reageren op een advies van een ingeschakelde deskundige te reageren.

Als de werkgever het niet eens is met de afwijzing van de aangevraagde ontslagvergunning, dan kan hij zich binnen twee maanden wenden tot de kantonrechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Als de werknemer het niet eens is met de afgifte van de ontslagvergunning door het UWV en de werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op, dan kan de werknemer bij de kantonrechter herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen dan wel vragen hem een vergoeding toe te kennen. Ook hiervoor geldt een termijn van twee maanden.

De werknemer kan bij een opzegging van de arbeidsovereenkomst altijd aanspraak maken op de betaling van een transitievergoeding door de werkgever.

Ad 3. Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

De werkgever kan om verschillende redenen, zoals disfunctioneren, de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden. Vervolgens stelt de kantonrechter een datum voor de mondelinge behandeling vast, meestal binnen een maand na indiening van het verzoekschrift. De werknemer heeft tot vijf dagen voor de zittingsdatum de tijd om zijn verweer schriftelijk in te dienen.

In de regel kent de kantonrechter een transitievergoeding toe aan de werknemer bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In uitzonderlijke gevallen kan ook aanspraak bestaan op een billijke vergoeding. In dat geval moet de werkgever ernstig verwijtbaar hebben gehandeld.

Als werknemer en/of werkgever het niet eens zijn met de beschikking van de kantonrechter, dan kunnen partijen binnen drie maanden in hoger beroep bij het Gerechtshof en eventueel in cassatie bij de Hoge Raad.

Ad 4. Vaststellingsovereenkomst

In de vaststellings- of beëindigingsovereenkomst leggen werkgever en werknemer vast, dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd kan door partijen worden onderhandeld. Meestal gaat het dan over de vrijstelling van werk met behoud van salaris, uitbetaling van vakantiedagen, een scholings-/outplacementbudget en de hoogte van een beëindigingsvergoeding.

Let wel, bij een vaststellingsovereenkomst bestaat geen wettelijke aanspraak op een transitievergoeding. Partijen kunnen hier zelf over onderhandelen en afspraken over maken.

Rechten bij ontslag, laat u bijstaan door een arbeidsjurist

Ontslag en het veiligstellen van het recht op een werkloosheidsuitkering is een complexe materie. De belangen van werkgever en werknemer zijn groot. Daarnaast zijn de termijnen waarbinnen u moet reageren erg kort. Als u niet of niet tijdig reageert, kan dat grote financiële gevolgen hebben.

Kortom, laat u bijstaan door een gespecialiseerd arbeidsjurist. Voor overleg of informatie kunt u altijd per e-mail of telefoon contact met mij opnemen.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links